0047 928 297 49 info@storjordnp.no

Forslag fra Storjord og Omegn til ny arealplan for Hamarøy kommune.

Hamarøy kommune har arrangert folkemøte på Storjord, og bedt om innspill til kommunes arealplan. I samråd med de få som møtte opp ble vi enig om at Storjord Næringspark AS inviterer til ett eget folkemøte juni med formål å lage innspill til kommunes plan som ivaretar lokale hensyn.

Innspill før ett møte kan være:

Forlengelse av gang og sykkelsti fra Lagshuset til Bognes.

       Minimum til krysset ved veien til Korsnes. 

       Begrunnelse: Trafikksikkerhet.

Økt tilgjengelighet ved Helleristningene på Leiknes.

Utvide parkeringsarealet. Det er per i dag kun plass til 2-3 biler. Lage en tilrettelagt vei/gangvei fra parkering på Leiknes opp til Helleristningene. Bygge et infohus samt anlegge digital guiding ved helleristningene. Belysning opp til helleristningene samt belysning på helleristningene.

             Begrunnelse: Økt tilgjengelighet for personer i alle aldre inklusive handikappede.

Turistkart/skilting av turer og severdigheter i området.

Merke turstier fra Tysnes til Ulsvåg. Også skilte for krigshistorie og samfunnsutvikling.

Plassert ved Jokerbutikken/Tysfjord Turistsenter, Korsnes og Bognes. Guidede turer til Hatten i sommerhalvåret. Utbedring av vei inn til Hatten.

Begrunnelse: Info til turister som bidrar til økt turisme.

Utvidelse av kapasitet og bruk av omsorgsboliger. 

Eksisterende omsorgsboliger har god standard og beliggenhet. Det er enkelt rom for utvidelser.

Begrunnelse: Utnytte eksisterende kapasitet bedre og øke kapasitet i kommunen til ett gunstig kostnadsnivå 

Gondol fra Storjord og opp til Hatten eller Vetten. 

En gondolbane vil oppleves som attraktivt og være en spektakulær opplevelse.

Begrunnelse: turistattraksjon som medfører økt attraktivitet til området.

Definere aktuelle områder for industri på Storjord og i omegn. 

Storjord og omegn ligger ved E6 med god tilgjengelighet både mot sør og nord. Det er svært mange områder som kan utnyttes til næringsformål, uten at det går på bekostning av verken landbruk eller natur.

             Begrunnelse: skape flere lokale arbeidsplasser som bidrar til økt aktivitet og tilflytning 

             til området.

Gjennomgå areal disponert for hyttebygging. 

Begrunnelse: økt antall hytter og dermed også aktivitet i bygda.

Utvikle enklere overnattingsmuligheter for turister og andre i naturen.

Storjord og omegn har mange steder hvor det kan settes opp enkle overnattingsmuligheter i form av minihytter eller «teltplasser» som kan benyttes av både turister og fastboende. Få plasser per sted og attraktiv utsikt vil være nøkkelen til bruk av slike plasser. Steder som kan være aktuelle er området Korsnes/Tysnes samt oppe på fjellet fra Tysnes til Storjord inklusive området inn mot Molvika og Tiltvika.

Begrunnelse: Økt turisme og bedre tilbud til lokalbefolkningen.

Definere plasser egnet for bobilturister fra Tysnes til Ulsvåg.

Bobilturismen er økende. Mange søker steder der de kommer nærmere naturen og hvor det ikke er store bobilplasser. I dag medfører det bruk av områder som ikke er tilrettelagt ift vedlikehold og tilsyn.

Begrunnelse: utvide tilbudet samtidig som bruk av uregulerte plasser kan begrenses.

Bygge gapahuker på definerte steder knyttet til utsiktsplasser og turstier.

Eksempler på steder er Kornesodden, Skogvollhågen mv.

Begrunnelse: øke attraktivitet både for turister og fastboende.

Definere fiskevann for utsetting av fisk.

De aller fleste vann som tidligere ble benyttet til fiske, er per i dag tømt gjennom garnfiske. Det bør settes ut fisk og etableres fiskeplasser/gapahuker med veiledning om regler for fiske i de aktuelle vann og betaling av fiskekort for å finansiere utsetting av fisk. Eksempler på vann er Kalvikvannet, Herøyvannet mv.

Begrunnelse: Attraktivt tilbud både for lokalbefolkning og turister.

Bygge bocciabane 

Tilbud både til turister og lokalbefolkning. Egnet sted er f.eks Storjord Samfunnshus, Korsnes og Tysfjord Turistsenter mv.

Begrunnelse: økt fritidstilbud til lokalbefolkning og turister. 

Anlegge landingsplass for ambulansehelikopter

De nye helikoptrene krever egnet fast landingsplass.

Begrunnelse: Økt sikkerhet for skadede og syke.